УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

В изпълнение на заповед  РД–01–220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информирам, че се възобновяват присъствените учебни занятия от 12.04.21 г. до 23.04.2021 г. вкл. за учениците от първи до четвърти, седми, осми, девети  и десети клас.

От 26.04.21 г. до 29.04.2021 г. вкл. присъствено е  обучението  за учениците от първи до четвърти, от пети, осми, девети, десети и  дванадесети клас в 96. СУ.

Учениците от шести и единадесети клас се обучават в електронна среда от разстояние в електронната платформа Google classroom за периода от 12.04.2021 – 29.04. 2021 г. вкл. Индивидуалните консултации с тези ученици по учебни предмети се провеждат по график, които се отразяват в електронния дневник. Допуска се и присъствено провеждане на консултации при спазване на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19.

Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания, както и дейностите по интереси в присъствена среда за учениците от пети и дванадесети клас.

Бъдете здрави!

Екипът на 96.СУ