Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ И КОЛЕГИ,

В изпълнение на заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви информирам, че:

– Учениците от I до IV клас продължават да се обучават присъствено.

– Учениците от пети до дванадесети клас се осъществява при спазване на следния график:

  • на 05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VIII, IX, X  и XII клас, останалите класове провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние в електронната платформа Google classroom;
  • от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VI, VIII, IX, X, XI и XII клас, останалите класове провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние в електронната платформа Google classroom;
  • от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI, VII, VIII, IX, X и XI клас, останалите класове провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние в електронната платформа Google classroom;
  1. Индивидуалните консултации с тези ученици по учебни предмети се провеждат по график, които се отразяват в електронния дневник. Допуска се и присъствено провеждане на консултации при спазване на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19.
  2. Не се провеждат груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда за учениците от пети и дванадесети клас.

Екипът на 96. СУ Ви пожелава  здраве, благополучие и светли Великденски празници. Нека има Мир и Любов в сърцата ни!