Дневен режим за периода 04.02.21 г . – 17.03.21 г.

Начало и край на учебния ден за ученици на присъствено обучение:

Клас                               Начало на учебния ден                         Край на учебния ден

I– IV клас                                         8.00 ч.                                                               18.00 ч.

V –ХII клас                                      8.00 ч.                                                               13.50 ч.

Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

Клас /класове – OPEC                                                          Клас /класове – присъствено

I– IV клас               20 минути                                                      I – II клас               35 минути

V – VII клас           30 минути                                                      III –  XII клас        40 минути

V III –ХII клас       40 минути

 

Седмично разписание и дневен режим

Втори срок за учебна 2020/2021г.

Първа смяна : I,IV ,VII ,VIII ,IX, X, XI и XIIклас

Втора смяна : II, III, V и  VI клас

 

Първи срок за учебна 2020/2021г.

Първа смяна : I, III, V  и VI клас

Втора смяна : II, IV, VII, VIII, IX, X, XI  и XII клас