Facebook

Национални програми и проекти

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ – Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” 


НП „Заедно в изкуствата и в спорта“


Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Занимания по интереси

Линк към платформата : http://class.mon.bg

През учебната 2020/2021 г. учениците ни работят в 22 групи за занимания по интереси в областта на математиката, английски език, литература, география, краезнание, здравословен начин на живот, приложни изкуства и др.

Групите са създадени от ръководителите след проучване сред родителите и ще се провеждат по график. Всяка група се вписва и в електронния дневник, където родителите могат да проследят заниманията. В начален етап те  се провеждат по време на целодневното обучение.

Последвайте линка по-долу, за да разгледате част от творенията на учениците в часовете за занимания по интереси.

https://www.facebook.com/proektiideinosti


 НП „Заедно в грижата за ученика“

Модул 1: „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ – създаване на индивидуално портфолио за проследяване на напредъка на всеки ученик по време на обучението му във втори клас на началното образование.

Модул 2: „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ – съвместно проведени уроци от начални учители и учители в прогимназиален етап по Български език и литература, Математика, Човекът и обществото /История и Човекът и природата/ и География.

 Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

През учебната 2020/2021 г. групите по проект „Образование за утрешния ден“ в 96.СУ са четири – „Програмирането е забавно“; „Млад уеб дизайнер“, „Млад програмист“ и „IT Workshop“.

Линк към изработеното в група  „IT Workshop“: https://padlet.com/tsvetinak/it_workshop

Линк към изработеното в група  „Програмирането е забавно“: https://padlet.com/evalotos/imlsod14a3xsh9jz

Линк към изработеното в група  „Млад уеб дизайнер“: http://saleksandrova.oxxy.com/MladWebDizainer

Линк към изработеното в група  „Млад програмист“: https://padlet.com/miroslaviliev/yc3d1hi04rmz4f4y

През учебна 2019/2020г.  96. СУ „Л.Н.Толстой“се включи в проекта с една група „IT Работилница“.  Учениците успешно приключиха дейността си.

По проекта училището получи един брой интерактивен дисплей  VIESTEL.

Линк към представителната изява на групата „IT Работилница“ през учебна 2019/2020г.

Линк към проекта „Образование към утрешния ден“ https://oud.mon.bg/

https://padlet.com/tsvetinak/IT_show_project


 НП „Иновации в действие“ 

2021/2022г.

През месец април 96. СУ беше домакин по Национална програма „Иновации в действие“ на три училища и проведохме изключително продуктивни срещи, обмяна на опит и показахме работата си с децата.
Колегите останаха доволни от видяното и ще използват някои наши методи на работа.
Поздравления за всички колеги, които представиха училището ни на много високо ниво чрез креативността, иновативността, професионализма и любовта към децата!
Представяме Ви кратки видеа от домакинството ни.

Целта на Националната програма е обмяна на опит и добри практики между иновативни училища, каквото е и 96.СУ

https://www.ischools.bg/

През учебната 2020/2021 г.  в периода от 20. юни до 23. юни 2021г. в гр. Варна се проведе работна среща по НП „Иновации в действие“ между СУ „Гео Милев“- гр.Варна и ОУ „Хан Аспарух“ – гр.Добрич, на която присъстваха 6 (шест) учители от 96.СУ „Лев Николаевич Толстой“ и двама ученици.
Училището – домакин работи по иновация CLIL и беше изготвило програма за работната среща, която беше изключително интересна, полезна и с практическа насоченост. Обменихме опит, идеи и работихме заедно с учениците.
Запознахме се с иновацията им в различните етапи и видяхме практическото ѝ приложение. Междупредметните връзки по тази иновация са изключително важни и работата в екип на преподавателите е постоянна. Видяхме как начален учител работи с децата за упражняване на лексиката на дадена група думи на немски / руски / английски език., както и в часовете по география / биология / математика. Наблюдавахме часове в заниманията по интереси, метод на зеления химикал и тренинги по различни учебни дисциплини. Обсъдихме различни методи за работа и обменихме стратегии за справяне в конкретни ситуации.
През предстоящата учебна година екипът, участвал в националната програма, ще сподели с останалите колеги своите наблюдения с цел обмяна на опит и взаимстване на добри педагогически практики.

Иновации в действие-обмяна на добри практики между 96 СУ и СУ Гео Милев – Варна

Снимки от мобилносттта по националната програма на линк https://www.facebook.com/priemiproekti


 НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ  в системата на предучилищното и училищното образование“)

Модул: Изграждане/доизграждане на безжични WIFI мрежи

Модул: Средства за електронен дневник

Модул: Хардуерно оборудване: Интерактивни дисплеи

Модул: Средства за интернет свързаност

http://np.mon.bg