Facebook

Прием 1. клас за учебната 2024/2025 г.

Родителска среща

Приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път.

Необходими докумени за записване:
  • Заявление – Генерира се автоматично от системата ( има възможност за принтиране на място);
  • Удостоверение за завършена ПГ;
  • Копие от акт за раждане;
  • При наличие на специални образователни потребности – копие от документацията.
Критерии и графици

Система и критерии за прием на ученици в I клас

График на дейностите за прием в I клас


Училищен план прием за учебната 2024/2025 година, заповед на Директора – ТУК


Всяка нова информация ще бъде достъпна на нашата електронна страница в рубриката „Прием“, както и нашата страница “facebook” “Заедно можем повече в 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“

Вашата информираност и прецизност в изпълнението  дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!