Прием в 5. клас за учебната 2021/2022 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

5А – Паралелка с разширена подготовка по математика с английски език – 2 места

5Б – Паралелка с разширена подготовка по математика с английски език – 2 места

5В – Паралелка с разширена подготовка по хуманитарни науки с испански език – 3 места

5Г – Паралелка с разширена подготовка по хуманитарни науки с английски език – 0 места

5Д – Паралелка с разширена подготовка по чужд език с английски език – 2 места

Забележка:

Подава се заявление до директора за прием в пети клас.

Резултатите от балообразуващите състезания и олимпиади се проверяват служебно.

Записването на нови ученици се извършва с оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Уважаеми родители, 

Информираме Ви, че от учебната 2021/2022 година училището преминава на едносменен режим на обучение и предлага целодневна организация на учебния ден, която включва 4 часа самоподготовка, съобразена със седмичното разписание на Вашите деца, организиран отдих и физическа активност и дейности по интереси. Осигурен е топъл обяд в обновения ни училищен стол. 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022г. ТУК

1. Заявленията са по образец, който е достъпен ТУК или за попълване на място в училището.

2. Записването ще се извърши с:

– оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование;

–  резултатите от състезанията, които влизат в балообразуването се проверяват по служебен път;

– служебна бележка, че детето е било обучавано в паралелка с Джъмп мат (за ученици, които не са учили в 96. СУ)

Ако след записването в паралелката има незаети места, те могат да бъдат попълнени от останалите участници в класирането според бала им.

4. Отговорник за всички дейности е председателят на комисията по приема в пети клас, назначен със заповед на директора на 96.СУ.

5. Решението е гласувано на Педагогически съвет на 96. СУ, проведен на 08.01.2021г.

6. Педагогическият съвет на 96. СУ запазва правото си да преразгледа сроковете, ако това се налага от обективни обстоятелства, като своевременно публикува промените на сайта на училището.

За повече информация, позвънете на тел.0887 14 99 10 или заповядайте в училище.

Новите ни компютърни кабинети 🙂

 

 

РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ОТНОСНО УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ

НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 1. За учебната 2021/2022 година да бъдат сформирани пет паралелки пети клас по 29 ученици:

Паралелка с разширена подготовка по математика – критерии за балообразуване:

 1. Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 2. Оценката по компютърно моделиране от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 3. Точковият резултат от общинския кръг на олимпиадата по математика – 21 точки.
 4. Точковият резултат от пролетното математическо състезание – 50 точки.
 5. Ученици от Джъмп мат паралелка – 3 точки.
 6. Ученици на 96 СУ „Л. Н. Толстой“ – 4 точки.

Максималният бал е 90 точки.

 Паралелка с разширена подготовка по хуманитарни науки – критерии за балообразуване:

 1. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 2. Оценката по Човекът и обществото от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 3. Оценката по Човекът и природата от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 4. Ученици на 96 СУ „Л. Н. Толстой“ – 4 точки.

Максималният бал е 22 точки.

 Паралелка с разширена подготовка по чужд език – критерии за балообразуване:

 1. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 2. Оценката по чужд език от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 3. Ученици на 96 СУ „Л. Н. Толстой“ – 4 точки.

Максималният бал е 16 точки.

ЗАБЕЛЕЖКА

При равен брой точки на кандидатите, ще се вземе предвид средния успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Желанието на родителите за разширената подготовка да се отрази в подаденото заявление за кандидатстване в пети клас.

Приемът е по решение на педагогическия съвет с протокол №4/08.01.2021 г.