Facebook

Организация на учебния процес за 22.11

Уважаеми родители, в изпълнение на заповед РД09- 4465/ 17.11.2021г. на Министъра на образованието и във врьзка с Решение № 957-ПВР от 16 ноември 2021 г. на ЦИК за насрочване на нов избор на 21 . 1 1.2021 г. за президент на РБългария учебните заниятия за учениците от 96. СУ ще се провеждат в електронна среда в платформата Google Classroom по утвърденото седмично разписание