Facebook

Иновативно училище

96. СУ – иновативно училище


Дейности по Национална програма „Иновации в действие“

През учебната 2022/23 г. 96.СУ работи по НП „Иновации в действие“ съвместно с колеги от Лом, Видин и Ямбол.

Мобилност в СУ „Марин Дринов“ гр. Лом

НП Иновации – Лом 03-05.05.23

 Заслужена грамота

96.СУ е включено в Списъка на иновативните училища за 2021 г. с иновацията „Математика с динамични конструкции“.

Придържайки се към линията на STEM обучението, в прогимназиален етап изучаването на математика чрез динамични конструкции би доразвило и надградило уменията на учениците да откриват закономерностите в математиката и логическите връзки“ чрез правене“, което ще им помогне да превърнат знанията в реални умения.

С помощта на динамичен софтуер за кратко време могат да се осъществят редица наблюдения, учебноизследователска дейност в час – учебна дейност на учениците за формиране на практически и теоретични знания за предмета математика на основата на изследване, преобразуване и експериментиране с него.

Решавайки задачи чрез математическия динамичен софтуер, ученици и учители  беседват,  провеждат експерименти, с цел да се подпомогнат и стимулират учениците към осмисляне.

Най-важното предимство на използването на такъв тип софтуер в часовете по математика е, че учениците могат да експериментират, да доказват математически твърдения и дори да създават собствени задачи, като по този начин участват активно в учебния процес .

Проектът с наименование „Успешни с JUMP Math“, по който продължаваме да работим, с  цели повишаване постиженията на учениците в начален етап по математика, развитие на критично мислене и увереност в себе си; повишаване на мотивацията и удоволствието от ученето.

JUMP Math е иновативна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Тя постига целите като насърчава разбирането на математиката, предлага комбинация от задълбоченост, надграждане, постоянно оценяване, разнообразие от подходи в преподаването.

Методиката на обучение интегрира нагледно-образното и абстрактно-логическото мислене; преподаване на малки стъпки с постоянно повторение, но без механично наизустяване; преминаване към новото след като учителят се увери, че децата са усвоили трайно предишното знание; структуриране на задачите с нарастваща сложност; раздробяване на сложни математически понятия на малки, постижими елементи и стъпки, преподавани систематично в подкрепяща среда; постоянното оценяване; насочено откривателство, при което ученикът, насочват от своите учители, сам открива закономерностите в математиката и надгражда разбирането и познаването на света чрез опита и изследването.

 Иновации в действие