Иновативно училище

96. СУ – иновативно училище

Проектът с наименование „Успешни с JUMP Math“ е с продължителност 4 години и цели повишаване постиженията на учениците в начален етап по математика, развитие на критично мислене и увереност в себе си; повишаване на мотивацията и удоволствието от ученето.

JUMP Math е иновативна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Тя постига целите като насърчава разбирането на математиката, предлага комбинация от задълбоченост, надграждане, постоянно оценяване, разнообразие от подходи в преподаването.

Методиката на обучение интегрира нагледно-образното и абстрактно-логическото мислене; преподаване на малки стъпки с постоянно повторение, но без механично наизустяване; преминаване към новото след като учителят се увери, че децата са усвоили трайно предишното знание; структуриране на задачите с нарастваща сложност; раздробяване на сложни математически понятия на малки, постижими елементи и стъпки, преподавани систематично в подкрепяща среда; постоянното оценяване; насочено откривателство, при което ученикът, насочват от своите учители, сам открива закономерностите в математиката и надгражда разбирането и познаването на света чрез опита и изследването.

 

Презентация Иновации в действие