За родители

Уважаеми родители,

Непредвидените предизвикателства, с които се сблъскваме всеки ден, ни накараха да обърнем внимание на важните неща. Признателни сме за отговорното поведение и загрижеността, за ежедневните Ви усилия да превърнем училището в безопасно място. Чрез добрия пример, който давате на Вашите деца, възпитавате у тях отговорност към най-ценното – човешкия живот.

Училището е институция, която в нашата страна е уважавана, подкрепяна от обществото и родителите! Разчитаме на вас заедно да преминем през това изпитание! Спокойствието, нашата и вашата увереност, че ще се справим ще даде така нужната в този момент сигурност на децата.

Ежедневно проследяваме броя на отсъстващите ученици по други здравословни причини ученици и сме непрекъснат контакт с компетентните органи.

Наблюдавайте Вашите деца и при наличие на грипоподобни симптоми,   се свържете с личния лекар.

Нека продължим да се пазим взаимно!

Благодарим за подкрепата!

Бъдете здрави и спокойни!

 

Ръководството на 96. СУ „Лев Н. Толстой“


Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че учениците в 96. СУ могат да участват във всички ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от МОН, както и в тези на училищно ниво, провеждани от СБНУ и сдружение „Многознайко“.
Уважаеми родители,
 

Можете да се запознаете с Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

и линк за сваляне на брошурата:   https://we.tl/t-xtLMbGDLcS.

 


В помощ на седмокласниците!

http://www.prosveta.bg/uchim?fbclid=IwAR3iMMjwCCoAFMnFUFo0AnpXDospRbdNGWMw93Mef0M21U3pRVsjJ6AsBBM

 


Презентация на Министерството на здравеопазването, относно мерки за предпазване от заболяването Коронавирус.

Как да предпазим себе си и другите

 

Правила за сигурност безопасен интернет

Правила за безопасен интернет

Скъпи родители,

във връзка с безопасността в интернет съществуват безплатни приложения, които могат да се инсталират на телефоните с цел ограничаване, наблюдение и контрол. Едно от тези приложения е FamilyLink. Приложението може да се свали от Google Play и има две възможности при инсталацията : Родител и дете. С родителския профил  може да се контролира времето в интернет, местоположението и др.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От тази учебна година е в сила промяна на Наредба № 11/ 01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

Чл. 51а. (Нов – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) С цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 51 (Националното външно оценяване по български език и литература и по математика) може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

(2) До 10 януари на годината на кандидатстване учениците по ал. 1 подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват.

(3) Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване по чл. 51 в определено от РУО училище на територията на областта.

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, или на електронния адрес на институцията.

План-прием можете да видите в секция ПРИЕМ !

 


Заповед №РД09-3946/19.12.2018г.  на Министъра на МОН Красимир Вълчев относно  действия за намаляване риска от вредните последици за здравето на децата и учениците.

РД09-3946

 


На 22.11.2018г. се проведе семинар на тема „Превенция на психоактивни вещества“ с участието на представител на Превентивно-информационен център по проблемите на наркоманите. Бъдещето на децата ни е най-важно!

 


Упътване за регистрация на родител в електронния дневник на Shkolo.bg

ShkoloRoditel

 


Информация за родителите, чиито деца се нуждаят от подкрепа за личностно развитие.

Подкрепа за личностно развитие

 


Уважаеми родители на ученици от 5 и 6 клас,

каним Ви да се включите заедно с нас в безплатен семинар на тема „Превенция на психоактивни вещества“ с участието на представител на Превентивно-информационен център по проблемите на наркоманите. Бъдещето на децата ни е най-важно!

Дата на провеждане: 22.11.2018г.

Начало: 18:00ч.

Край: 19:30ч.

Място: 96.СУ „Л.Н.Толстой“

Молим желаещите да участват да уведомят съответния класен ръководител.

 


Покана за родители, вижте прикачен файл.

Покана за родители

 


Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН № 9105-306/19.09.2017 г., вх.№ РУО1-22000/21.09.2017 г., Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Министерството на здравеопазването за незабавно разработване на мерки за ограничаване на употребата на наргилетата и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.
В тази връзка Министерството на здравеопазването е разработило презентация за вредите вследствие на употребата на наргиле и пушенето на различни растителни смеси.Презентацията можете да видите на адрес : http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/directori_01_17_18.html с Изх. № РУО1-22297/26.09.2017 г от дата 28.09.2017г.

Доклад за дейността при проява на насилие,тормоз между ученици или инцидент можете да видите в прикачен файл по-долу.

 


„Съвети към родителите – превенция на рисковото поведение“.

На вниманието на родителите

ВНИМАНИЕ – ПРАЗНИЦИ!

Празниците имат не само хубави страни. Понякога те могат да носят сериозни рискове за невнимателните. Празничната еуфория и многото свободно време, което имат учениците създават условия за наранявания с пиротехнически средства, злоупотреба с алкохол, опитване на психоактивни вещества. Често дългите нощи, скучните, от гледна точка на много ученици, обеди и вечери с родители и роднини, могат да доведат до срещи с опасни хора, които предлагат „интересни” преживявания чрез „пътуване” с дрога.
Контролът през празниците върху поведението на децата не трябва да отслабва
Особено важно е възрастните да дават личен пример с поведението си. Също така е важно учениците да бъдат наблюдавани дали не са се сдобили с „нови и интересни” приятели и дали не става бърза и нетипична промяна в поведението им.
Празниците изострят проблемите на хората с психични дефицити, които могат да почувстват самота, да изпадната в депресивни състояния и чувство на отхвърленост. А именно тези негативни състояния могат да доведат до експериментиране с психоактивни вещества.
От всички нас зависи празниците да бъдат наистина празници и да оставят у нас радост и удовлетворение.

Димитър ЛАЗАРОВ,
психолог в ЦСП към МКБППМН на СО – район „ Люлин“,
секретар на РСНВ „Люлин” към СО

Вижте прикачения файл „praznici“.

Превенция на рисково поведение

alkohol1

narkoza1

praznici

Действия при насилие и инцидент