Facebook

Профил на купувача

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на обществените поръчки на в 96. СУ


Обществена поръчка за доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 96.СУ за учебната 2023/2024г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР,  ДОСТАВКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА
ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ В 96. СУ „Л. Н. ТОЛСТОЙ“

Заповед на директора на 96СУ

ПОКАНА изд. ПРОСВЕТА

РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ. 22

Проект на договор

Декларация по чл. 54

Техническо и ценово предложение

Договор изд. Просвета

Анекс към договор с изд. Просвета

Протокол – Комисия доставка учебници


Обществена поръчка за доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 96.СУ за учебната 2022/2023г.

Заповед на директора на 96СУ

ПОКАНА изд. ПРОСВЕТА

ПОКАНА изд. Бит и Техника

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР,  ДОСТАВКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА
ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ В 96. СУ „Л. Н. ТОЛСТОЙ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАПазарно проучване за определяне на цени за закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“

Протокол от заседанието на комисията за подбор на получените
оферти по процедурата

Проект на  договорЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ИКД 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ИКД от конкурс на 07.07.2021 г.

Протокол от заседание за избор на кандидати за ИКД

Заповед за класиране

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЯВА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Извънкласните дейности, като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община се осъществяват по “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.

Документите се подават в срок от 07.07.2021 г. до 12.07.2021 г вкл., 8.30  до 16.00 часа в КАЦЕЛАРИЯТА НА  96. СУ

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ДОКУМЕНТИ:

ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗЕЦ №1 – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЕЦ №2 – СПИСЪК на педагогическите специалисти

ОБРАЗЕЦ №3 – ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на СО

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Извънкласните дейности, като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община се осъществяват по “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.

Документите се подават в срок от 21.06.2021 г. до 02.07.2021 г. до 16.00 часа в КАНЦЕЛАРИЯТА НА  96. СУ

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЯВА

ОБРАЗЕЦ №1 – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЕЦ №2 – СПИСЪК на педагогическите специалисти

ОБРАЗЕЦ №3 – ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 от “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”  – ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 от “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията“

Заповед на основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

Заповед

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“.

ОБЯВА