Достъп до информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА  ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В 96. СУ „Л.Н.ТОЛСТОЙ”

Информация  относно предоставяне на достъп

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в 96. СУ.

Заявления за достъп до обществена информация е възможно да се подават писмено чрез заявление или устно запитване, като заявителят предоставя необходимите данни на служителя от 96. СУ, който директно попълва информацията в регистрационната форма и регистрира заявлението.

Съгласно чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация заявлението се оставя без разглеждане, ако не съдържа следните реквизити:

  1.  трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2.  описание на исканата информация;
  3.  адреса за кореспонденция със заявителя.

В заявлението може да се посочи и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

Процедура по ЗДОИ

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществен сектор за повторно използване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заповед – приложение 5

 

© 2023 96. ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Лев Николаевич Толстой" | WordPress Theme: Freddo by CrestaProject.