Facebook

Квалификационна дейност

План за квалификационната дейност за учебна 2023/2024г.
Обучение

Вътрешна квалификация на педагогическите специалисти от 96.СУ на тема „Ефективна комуникация и работа с родители. Партньорството между учители и родители в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.“ Водещ на обучението е Младен Владимиров.

Оказване на първа помощ при кризисни ситуации


 

Въвеждащо обучение за саморегулирано учене по програма „Учим заедно: Повишаване на уменията за саморегулирано учене и социално-емоционални умения“