Facebook

Услуги, предоставяни от образователната институция

Във връзка с писмо Рег. № РУО1-1642/ 21.01.2019 г. относно „Публикуване на електронните страници на задължителна информация за услугите, предоставяни от образователните институции“, Ви публикуваме образци на документи:

Заявление за издаване на дубликат

Издаване на диплома за средно образование

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас