Нормативни документи

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

УЧЕБНА 2021/2022г.

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ НА 96. СУ

Годишен план на 96.СУ за учебна 2021/2022г.

Правилник за дейността на 96.СУ

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието в 96. СУ

Етичен кодекс на работещите с деца

План за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата

Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образовaние

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Правила за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на ИФО и СФО 2021-2022

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 96. СУ

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците в 96. СУ

Вътрешни правила за осигуряване на подкрепа за личностно  развитие на учениците в 96. СУ

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2021-2022година в 96. СУ

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище