Facebook

Нормативни документи

УЧЕБНА 2023-2024г.

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА СТРАТЕГИЯ 2021 – 2026 г.
Годишен план на 96.СУ за учебна 2023-2024г.
Правилник за дейността на 96.СУ
Мерки за повишаване качеството на образованието в 96. СУ
Критерии за повишаване на качеството на образование
Етичен кодекс на училищната общност
Етичен кодекс на работещите с деца
План за квалификационната дейност за учебната 2023-2024 г.
План за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата
Програма за кариерно ориентиране на учениците в 96. СУ
Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образовaние
План на комисията за стипендии
Критерии за допускане до класиране и отпускане на стипендии
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Правила за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на ИФО и СФО 
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 96. СУ за учебната 2023-2024 г.
Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците в 96. СУ
План за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма срещу училищния тормоз
Вътрешни правила за осигуряване на подкрепа за личностно  развитие на учениците в 96. СУ
План за работа на УКБППМН през учебната 2023-2024 година
Училищна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
План за осигуряване на учебния процес през есенно – зимния сезон
Процедура за подаване на жалби и сигнали
Процедура за извиняване на отсъствията на учениците в 96. СУ
План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2023-2024г.
Механизъм за обща подкрепа