Нормативни документи

 

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

УЧЕБНА 2022/2023г.

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ НА 96. СУ

Годишен план на 96.СУ за учебна 2022/2023г.

Правилник за дейността на 96.СУ

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс на работещите с деца

Мерки за повишаване качеството на образованието в 96. СУ

План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 г.
План за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата

Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образовaние

План на комисията за стипендии

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Правила за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на ИФО и СФО 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 96. СУ за учебната 2022-2023 г.

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците в 96. СУ

Вътрешни правила за осигуряване на подкрепа за личностно  развитие на учениците в 96. СУ

План за работа на УКБППМН през учебната 2022/2023 година

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2022-2023г.

Училищна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

План за осигуряване на учебния процес през есенно – зимния сезон

Процедура за подаване на жалби и сигнали

Процедура за извиняване на отсъствията на учениците в 96. СУ