Графици

График класни и контролни за първи учебен срок на учебна 2022/2023г.
1-4 клас 
 5-12 клас
График за консултиране на родители и водене на училищна документация на съответната паралелка за I. учебен срок на учебна 2022/2023г.

График за консултации за ученици за I.  учебен срок на учебна 2022/2023г.
График за провеждане на учебните часове по спортни дейности
за учениците от Начален етап
за учениците от Прогимназиален етап
за учениците от Гимназиален етап
© 2023 96. ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Лев Николаевич Толстой" | WordPress Theme: Freddo by CrestaProject.