Facebook

Графици

Седмично разписание за втори учебен срок на учебна 2022/2023г.
1-4 клас 
 5- 7 клас
8- 12 клас
График класни и контролни
1-4 клас 
 5- 7 клас
8- 12 клас
График за консултиране на родители и водене на училищна документация на съответната паралелка за II. учебен срок на учебна 2022/2023г.

График за консултации за ученици за II.  учебен срок на учебна 2022/2023г.
График за провеждане на учебните часове по спортни дейности
за учениците от Начален етап
за учениците от Прогимназиален етап
за учениците от Гимназиален етап