Facebook

Графици

Седмично разписание за първи учебен срок на учебна 2023/2024г.
1-4 клас 
 5- 7 клас
8- 12 клас
График класни и контролни
1-4 клас 
 5- 7 клас
8- 12 клас
График за консултиране на родители и водене на училищна документация на съответната паралелка за II . учебен срок на учебна 2023/2024г.


График за консултации за ученици за II.  учебен срок на учебна 2023/2024г.
График за провеждане на учебните часове по спортни дейности
за учениците от Начален етап
за учениците от Прогимназиален етап
за учениците от Гимназиален етап