Геолого-географски факултет на СУ

Студентите на г-жа Цветелина Стоянова успешно завършиха педагогическата си практика! Успех в бъдещата ви професия, колеги!

96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ е базово училище за студенти

от  Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 Практическото обучение на студентите се осъществява от преподавателите по география и икономика в 96.СУ – Цветелина Стоянова и Даниела Радивоева.

Обучението се осъществява добросъвестно и на високо професионално ниво.

Целите, които си поставят нашите базови учители са:

  • Да помогнат за прилагането на теоретичните знания и умения на студентите в условията на нова и динамично развиваща се училищна среда, за решаване на конкретни практически задачи;
  • Да съдействат на студентите за разгръщането на техния педагогически потенциал;
  • Да насърчават студентите, които желаят да развиват своите умения и да израстват професионално;
  • Да запознаят студентите със задължителната учебна документация : оформяне, водене и съхранение на училищната документация, съобразно нормативните изисквания и особеностите на училището;
  • Да постигнат главната цел на педагогическата практика-формирането у студентите на професионални личностни качества и усвояването на основните функции на педагогическата дейност на учителя;
  • Да споделят добри практики за ефективно управление на класната стая, за прилагане на съвременни методи за работа и за успешно използване на стратегии за общуване и сътрудничество с ученици, родители и учители в образователно-възпитателния процес;
  • Да отделят достатъчно време, за да помагат на студентите, да ги наблюдават и оценяват;
  • Обективно попълване на оценъчната карта на студентите;
  • Индивидуален подход към всеки отделен студент.

Училището разполага с компютри във всяка класна стая, широкоекранни телевизори, интерактивни дъски, общогеографски и тематични стенни карти, глобуси, почвени образци, минераложки сбирки, компаси.