Геолого-географски факултет на СУ

  Искам да благодаря на ръководството на училището за това, че ми беше предоставена възможност да проведа педагогическата си практика в 96. СУ „Лев Н. Толстой“. Приятно съм изненадана от активното участие и големия интерес на учениците по време на часовете по география, което ми позволи да ги включа активно в учебния процес. Използването на съвременните технологии и електронните устройства, с които разполага училището,  ми дадоха възможност да включа в методическите си разработки забавни тестове от платформата Kahoot, виртуални разходки до туристически забележителности, презентации, електронни интерактивни карти и тестове.
Учителят е този, който винаги дава, винаги подкрепя и винаги поощрява.
Десислава Гюлецова
За мен беше удоволствие да се срещна с учениците от 10-ти клас, останах със страхотни впечатления, децата наистина работят прекрасно.
Благодаря Ви
Даяна Русинова
По време на педагогическата си практика в 96. СУ „ Лев Н. Толстой“ при г-жа Цветелина Стоянова научих, че работата на учителя не е никак лесна задача. В съвременния дигитален свят, в който учениците имат бърз и лесен достъп до всякаква готова информация, учителят се оказва в ситуация бързо да се адаптира към новите промени, да използва новостите в информационните технологии и активно да ги прилага в своята ежедневна работа.
Благодаря за подкрепата и съдействието по всякакви въпроси, касаещи моята педагогическа практика и за възможността да я проведа в 96. СУ.
Александър Цветков
Моята практика в 96. СУ „Лев Н. Толстой“ премина безупречно! Научих се да използвам онлайн платформи с цел подобряване на обучението на учениците. Живеем във времена с напреднали технологии и смятам, че образованието също трябва да се модернизира!
Благодарности на училищния колектив за подкрепата и помощта!!
Мануела Стефанова

Искам да изкажа искрени благодарности  на госпожа Стоянова, която ми оказа голяма помощ при преподаването ми в 96.СУ „Лев Н. Толстой“. Също така и на учениците, с които имахме много добра комуникация по време на часовете.
Мария Ламнева

 

 

 

Отлично представяне в час и успешно приключване на педагогическата практика на една от студентките на г-жа Радивоева

 

Студентите на г-жа Цветелина Стоянова успешно завършиха педагогическата си практика! Успех в бъдещата ви професия, колеги!

96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ е базово училище за студенти

от  Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 Практическото обучение на студентите се осъществява от преподавателите по география и икономика в 96.СУ – Цветелина Стоянова и Даниела Радивоева.

Обучението се осъществява добросъвестно и на високо професионално ниво.

Целите, които си поставят нашите базови учители са:

  • Да помогнат за прилагането на теоретичните знания и умения на студентите в условията на нова и динамично развиваща се училищна среда, за решаване на конкретни практически задачи;
  • Да съдействат на студентите за разгръщането на техния педагогически потенциал;
  • Да насърчават студентите, които желаят да развиват своите умения и да израстват професионално;
  • Да запознаят студентите със задължителната учебна документация : оформяне, водене и съхранение на училищната документация, съобразно нормативните изисквания и особеностите на училището;
  • Да постигнат главната цел на педагогическата практика-формирането у студентите на професионални личностни качества и усвояването на основните функции на педагогическата дейност на учителя;
  • Да споделят добри практики за ефективно управление на класната стая, за прилагане на съвременни методи за работа и за успешно използване на стратегии за общуване и сътрудничество с ученици, родители и учители в образователно-възпитателния процес;
  • Да отделят достатъчно време, за да помагат на студентите, да ги наблюдават и оценяват;
  • Обективно попълване на оценъчната карта на студентите;
  • Индивидуален подход към всеки отделен студент.

Училището разполага с компютри във всяка класна стая, широкоекранни телевизори, интерактивни дъски, общогеографски и тематични стенни карти, глобуси, почвени образци, минераложки сбирки, компаси.