Facebook

Геолого-географски факултет на СУ

Успешно приключи педагогическата практика на студентите от СУ „Св.Климент Охридски“.

  Искам да благодаря на ръководството на училището за това, че ми беше предоставена възможност да проведа педагогическата си практика в 96. СУ „Лев Н. Толстой“. Приятно съм изненадана от активното участие и големия интерес на учениците по време на часовете по география, което ми позволи да ги включа активно в учебния процес. Използването на съвременните технологии и електронните устройства, с които разполага училището,  ми дадоха възможност да включа в методическите си разработки забавни тестове от платформата Kahoot, виртуални разходки до туристически забележителности, презентации, електронни интерактивни карти и тестове.
Учителят е този, който винаги дава, винаги подкрепя и винаги поощрява.
Десислава Гюлецова
За мен беше удоволствие да се срещна с учениците от 10-ти клас, останах със страхотни впечатления, децата наистина работят прекрасно.
Благодаря Ви
Даяна Русинова
По време на педагогическата си практика в 96. СУ „ Лев Н. Толстой“ при г-жа Цветелина Стоянова научих, че работата на учителя не е никак лесна задача. В съвременния дигитален свят, в който учениците имат бърз и лесен достъп до всякаква готова информация, учителят се оказва в ситуация бързо да се адаптира към новите промени, да използва новостите в информационните технологии и активно да ги прилага в своята ежедневна работа.
Благодаря за подкрепата и съдействието по всякакви въпроси, касаещи моята педагогическа практика и за възможността да я проведа в 96. СУ.
Александър Цветков
Моята практика в 96. СУ „Лев Н. Толстой“ премина безупречно! Научих се да използвам онлайн платформи с цел подобряване на обучението на учениците. Живеем във времена с напреднали технологии и смятам, че образованието също трябва да се модернизира!
Благодарности на училищния колектив за подкрепата и помощта!!
Мануела Стефанова

Искам да изкажа искрени благодарности  на госпожа Стоянова, която ми оказа голяма помощ при преподаването ми в 96.СУ „Лев Н. Толстой“. Също така и на учениците, с които имахме много добра комуникация по време на часовете.
Мария Ламнева

Отлично представяне в час и успешно приключване на педагогическата практика на една от студентките на г-жа Радивоева

Студентите на г-жа Цветелина Стоянова успешно завършиха педагогическата си практика! Успех в бъдещата ви професия, колеги!

96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ е базово училище за студенти

от  Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 Практическото обучение на студентите се осъществява от преподавателите по география и икономика в 96.СУ – Цветелина Стоянова и Даниела Радивоева.

Обучението се осъществява добросъвестно и на високо професионално ниво.

Целите, които си поставят нашите базови учители са:

  • Да помогнат за прилагането на теоретичните знания и умения на студентите в условията на нова и динамично развиваща се училищна среда, за решаване на конкретни практически задачи;
  • Да съдействат на студентите за разгръщането на техния педагогически потенциал;
  • Да насърчават студентите, които желаят да развиват своите умения и да израстват професионално;
  • Да запознаят студентите със задължителната учебна документация : оформяне, водене и съхранение на училищната документация, съобразно нормативните изисквания и особеностите на училището;
  • Да постигнат главната цел на педагогическата практика-формирането у студентите на професионални личностни качества и усвояването на основните функции на педагогическата дейност на учителя;
  • Да споделят добри практики за ефективно управление на класната стая, за прилагане на съвременни методи за работа и за успешно използване на стратегии за общуване и сътрудничество с ученици, родители и учители в образователно-възпитателния процес;
  • Да отделят достатъчно време, за да помагат на студентите, да ги наблюдават и оценяват;
  • Обективно попълване на оценъчната карта на студентите;
  • Индивидуален подход към всеки отделен студент.

Училището разполага с компютри във всяка класна стая, широкоекранни телевизори, интерактивни дъски, общогеографски и тематични стенни карти, глобуси, почвени образци, минераложки сбирки, компаси.