Важно! Преминаване към обучение в електронна среда

Уважаеми родители скъпи ученици,

в изпълнение на заповед РД-09-1188/21.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката в периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително учениците от V, VI, VIII, IX и  XI клас ще се обучават в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат в училищната платформа GOOGLE /CLASSROOM, по утвърденото седмично разписание. Учебните часове са с начало, началото на часовете в присъствена форма. 

Учениците от I – IV, както и от VII, Х и XII клас продължават да се обучават присъствено в съответствие с
Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със Заповед NРД09-4756/30.11.2021 г., изм. със ЗаповедNoРД09-4814/03.12.2021г.,изм.съсЗаповед№РД09-4982/14.12.2021г. на министъра на образованието и науката.

Бъдете здрави!