Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на Заповед № РД–01–98/ 14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия от 18.02.21 г. за учениците от VII  и XII клас, а учениците от VI клас продължават да се обучават в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат в електронна среда от разстояние в електронната платформа Google classroom.

Учениците от I –IV клас продължават да се обучават присъствено.

Учениците от V, VIII, IX, X и XI клас се обучават присъствено от 18.02.2021 г. в 96. СУ, съгласно утвърденото седмично разписание за II учебен срок и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Индивидуалните консултации с тези ученици по учебни предмети се провеждат по график и се отразяват в електронния дневник. Допуска се и присъствено провеждане на консултации при спазване на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 20/21 г. в условията на COVID-19.

Хубав и спокоен ден!

Бъдете здрави!

Екипът на 96. СУ