СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

В изпълнение на заповеди № РД–01–98/ 14.02.2021 г. и № РД–01–52/26.01.2021 г на министъра на здравеопазването организацията на учебните занятия е, както следва:

  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия от 04.03.21 г. за учениците от пети, седми и единадесети клас. Учебните часове ще се провеждат в електронна среда от разстояние в електронната платформа Google classroom.
  2. Индивидуалните консултации с тези ученици по учебни предмети се провеждат по график. Допуска се и присъствено провеждане на консултациите при спазване на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19.
  3. Учениците от шести, осми, девети, десети и дванадесети клас се обучават присъствено от 04.03.2021 г. в 96. СУ, съгласно утвърденото седмично разписание за II учебен срок и при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на COVID-19 на министъра на здравеопазването.

Екипът на 96.СУ