Седмично разписание и дневен режим

 

 

Първи срок за учебна 2020/2021г.

Първа смяна : I, III, V  и VI клас

Втора смяна : II, IV, VII, VIII, IX, X, XI  и XII клас

Втори срок за учебна 2020/2021г.

Първа смяна : I,IV ,VII ,VIII ,IX, X, XI и XIIклас

Втора смяна : II, III, V и  VI клас