Проекти

Национални програми 2019/2020г.

96.СУ участва в следните НП:

  1. НП “ Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул “ Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

2. НП “ Информационни и комуникационни технологии ( ИКТ  в системата на предучилищното и училищното образование

Модул: Изграждане/доизграждане на безжични WIFI мрежи

Модул : Средства за електронен дневник

Модул :Хардуерно оборудване :  Интерактивни дисплеи

Модул : Средства за интернет свързаност

  3. НП „Заедно в грижата за ученика“ : 

Модул 1: „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“  – създаване на индивидуално портфолио за проследяване на напредъка на всеки ученик по време на обучението му във втори клас на началното образование.

Модул 2: „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ – съвместно проведени уроци от начални учители и учители в прогимназиален етап по Български език и литература, Математика, Човекът и обществото /История и Човекът и природата/География.

4. Проект “ Образование за утрешния ден“

Линк към представителната изява на групата „IT Работилница“ през учебна 2019/2020г.

https://padlet.com/tsvetinak/IT_show_project


96 СУ – иновативно училище

Проектът с наименование „Успешни с JUMP Math“ е с продължителност 4 години и цели повишаване постиженията на учениците в начален етап по математика, развитие на критично мислене и увереност в себе си; повишаване на мотивацията и удоволствието от ученето.

JUMP Math е иновативна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Тя постига целите като насърчава разбирането на математиката, предлага комбинация от задълбоченост, надграждане, постоянно оценяване, разнообразие от подходи в преподаването. Методиката на обучение интегрира нагледно-образното и абстрактно-логическото мислене; преподаване на малки стъпки с постоянно повторение, но без механично наизустяване; преминаване към новото след като учителят се увери, че децата са усвоили трайно предишното знание; структуриране на задачите с нарастваща сложност; раздробяване на сложни математически понятия на малки, постижими елементи и стъпки, преподавани систематично в подкрепяща среда; постоянното оценяване; насочено откривателство, при което ученикът, насочват от своите учители, сам открива закономерностите в математиката и надгражда разбирането и познаването на света чрез опита и изследването.

Презентация Иновации в действие

Настоящи

 

В изпълнение на одобрената от правителството през 2015 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение – 2015­/2017, Министерството на образованието и науката пристъпва към постепенното внедряване на електронните технологии в българското образование с пилотен проект в 40 училища в страната.
Едно от тези училища е и 96. СУ „Л.Н.Толстой“.

Училището участва в конкурс за оборудване на кабинет по естествени науки на Фондация АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ.

Национална програма „С грижа за всеки ученик” – 2015-2016г.