Прием 1 клас

Няма свободни места за първи клас.


Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително на място в училище.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.


Уважаеми родители,

След класиране, при записване в училището на място, родителят/настойникът следва да представи на хартиен носител САМО Удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (ТЕЛК и Копие от съдебно решение или заповед за настаняване – КОГАТО СА СЪОТНОСИМИ).
НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ОРИГИНАЛИ на удостоверения за промяна на постоянен/настоящ адрес на детето, за семейно положение, съпруг и деца.

 

НЕ СЕ изискват сканирани или на хартиен носител документи. Оригиналите им ще представите при записване на приетите ученици.

Информация за критериите, на които отговаря Вашето дете, и необходимите документи при записване на приетите ученици, ще намерите в таблицата:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за първа, втора, трета и четвърта група
1. ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чийто братя/сестри до 12-годишна възр. са ученици в същото училище. Оригинал на удостоверение за ПРОМЕНИ на ПОСТОЯНЕН адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/

или

Оригинал на удостоверение за ПРОМЕНИ на НАСТОЯЩ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/

Копие на удостоверение за раждане на детето

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение №5 към чл.14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението/ и служебна проверка от училището чрез НЕИСПУО – важи само за деца, чийто братя/сестри са ученици в същото училище.

Лична карта/за постоянен адрес на родителя.

Оригинал за удостоверение на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие от удостоверението за раждане на детето.

2. ВТОРА ГРУПА –деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от една година, но постоянният/настоящият им адрес  е променян в периода през последните от  1 до  3 години преди подаване на заявлението
3. ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променян през последната една година преди подаване на заявлението.
4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението 
Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.  Дете с  трайни увреждания над  50% – 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето
2. Дете с един или двама починали родители – 6 т. Копия от Акт за смърт на родителите
 

 

 

3.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение №5 към чл.14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението/ и служебна проверка от училището чрез НЕИСПУО
4. Дете от семейство с повече от две деца деца – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата.

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация

5. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от ЗЗД, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване

 

Копие от удостоверение за раждане на детето

6. Деца – близнаци – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата.
7. Дете с постоянен/настоящ адрес, в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5 т. Лична карта /за постоянен адрес/ на родителя

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Информация за иновативната система на обучение по математика Jump Math:

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЖЪМП МАТ?
Иновативна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала и мисленето на всяко дете. Тя постига целите си като насърчава разбирането на математиката и любовта към нея.
Чрез тази система децата учат с радост, концентрация и разбиране. Тя спомага за развиване на самостоятелни, мислещи и кооперативни личности. Изгражда увереност, инициативност и нагласа за развитие.
Системата се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и на най-добрите програми за преподаване по математика от цял свят. Тя предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване и разнообразие от подходи в преподаването.
Джъмп мат не променя учебното съдържание, нито класната структура на обучение.Променят се начините и стъпките на обяснение, отношението на учителя към децата, както и обратната връзка.
Основната цел на Джъмп мат е да помогне на децата да бъдат успешни по математика и да я учат с удоволствие.

 

 

За уч. 2020/2021г. ръководството на 96. СУ “Л.Н.Толстой” обявява прием на 110 УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ клас С ИУЧ – 2ч. чужд език/ английски, руски, испански/ и 1ч. Български език и литература. За желаещите първокласници ще бъдат организирани групи за следобедни занимания.
Втори чужд език ще се изучава в ИУЧ от ПЕТИ клас според възможностите на училището.

 

Прилежащ район на 96.СУ : ж.к. Люлин – 401-437, 441-,447, 464, 467
ул. „Никола Беловеждов“ 003
бул. „Райко Даскалов“ 016

Гранични на прилежащия райони: 3 мкр., 5 мкр., 6 мкр., кв.“Филиповци“

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ
КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

https://www.sofia.bg/documents/20182/7637888/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B02020_2021.pdf/ac923f40-2156-4242-9d4c-a7118d83152b

 

 

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Предвид създалата се ситуация на извънредно положение, Ви информираме, че ръководството на 96.СУ има готовност да реагира в съответствие с въведените мерки, за да може приемът на първокласници да се реализира успешно. При нова информация, тя ще бъде публикувана своевременно на сайта на училището.