Прием след 7 клас

 

За учебната 2020/2021г.

е утвърден план-прием на една паралелка  профил „Чужд език“ с интензивно изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи от изпити чрез тест (БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;

 


За учебната

2019/2020г.
е утвърден план-прием на една паралелка  профил „Чужд език“ с интензивно изучаване на чужд език – Английски език


Профилиращи предмети – английски език, II ЧЕ / руски/ испански/ , БЕЛ
Балообразуващи от изпити чрез тест ( БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;

 

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019 – 2020 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

 

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

От тази учебна година е в сила промяна на Наредба № 11/ 01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

Чл. 51а. (Нов – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) С цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 51 (Националното външно оценяване по български език и литература и по математика) може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

(2) До 10 януари на годината на кандидатстване учениците по ал. 1 подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват.

(3) Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване по чл. 51 в определено от РУО училище на територията на областта.

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, или на електронния адрес на институцията.