Прием след 7 клас

След трето класиране свободни места няма!


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование.
/Записването може да бъде и без присъствието на ученика./
Работното време на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици е от 8.00ч. до 18.00ч.

 

 

За учебната 2020/2021г.

е утвърден план-прием на една паралелка  профил „Чужд език“ с интензивно изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи от изпити чрез тест (БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;

График на дейностите:

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.

 

 

 


За учебната

2019/2020г.
е утвърден план-прием на една паралелка  профил „Чужд език“ с интензивно изучаване на чужд език – Английски език


Профилиращи предмети – английски език, II ЧЕ / руски/ испански/ , БЕЛ
Балообразуващи от изпити чрез тест ( БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;

 

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019 – 2020 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

 

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

От тази учебна година е в сила промяна на Наредба № 11/ 01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

Чл. 51а. (Нов – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) С цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 51 (Националното външно оценяване по български език и литература и по математика) може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

(2) До 10 януари на годината на кандидатстване учениците по ал. 1 подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват.

(3) Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване по чл. 51 в определено от РУО училище на територията на областта.

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, или на електронния адрес на институцията.