Прием в 5. клас

РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ОТНОСНО УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ

НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

 1. За учебната 2021/2022 година да бъдат сформирани пет паралелки пети клас по 29 ученика:

Паралелка с разширена подготовка по математика – критерии за балообразуване:

 1. Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 2. Оценката по компютърно моделиране от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 3. Точковият резултат от общинския кръг на олимпиадата по математика – 21 точки.
 4. Точковият резултат от пролетното математическо състезание – 50 точки.
 5. Ученици от Джъмп мат паралелка – 3 точки.
 6. Ученици на 96 СУ „Л. Н. Толстой“ – 4 точки.

Максималният бал е 90 точки.

 Паралелка с разширена подготовка по хуманитарни науки – критерии за балообразуване:

 1. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 2. Оценката по Човекът и обществото от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 3. Оценката по Човекът и природата от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 4. Ученици на 96 СУ „Л. Н. Толстой“ – 4 точки.

Максималният бал е 22 точки.

 Паралелка с разширена подготовка по чужд език – критерии за балообразуване:

 1. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 2. Оценката по чужд език от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
 3. Ученици на 96 СУ „Л. Н. Толстой“ – 4 точки.

Максималният бал е 16 точки.

ЗАБЕЛЕЖКА

При равен брой точки на кандидатите, ще се вземе предвид средния успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

 1. Желанието на родителите за разширената подготовка да се отрази в подаденото заявление за кандидатстване в пети клас.
 2. Всички дейности по приема на ученици в пети клас да се осъществяват по установен график. Графикът и заявлението ще бъдат публикувани на сайта на училището през м.май 2021 г.

Приемът е по решение на педагогическия съвет с протокол №4/08.01.2021 г.