План-прием 2019/2020г.

С  Изх. № РУО1-76/03.01.2019 г. в изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви уведомяваме, че 96. СУ  е определено за едно от  училищата, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година.