Лични предпазни средства

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

В изпълнение на заповед №РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви уведомявам, че носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) и др.

Носенето на лични предпазни средства е задължително  и за всички ученици от 5. – 12. клас, за всички педагогически специалисти в учебните стаи на 96. СУ, както и в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО!

Екип на 96. СУ „Лев Н. Толстой“