Защита на личните данни

Политика на поверителност

Администратор на лични данни: 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“

С настоящите Вътрешни правила се уреждат редът и условията за набиране, обработване, актуализация, съхраняване, предоставяне, трансфер и унищожаване на личните данни, както и мерките и средствата за тяхната защита. Правилата се утвъждават, допълват, изменят и отменят от Директора на 96. СУ „Л. Н. Толстой“.

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработка и защита на личните данни на 96.СУ „Л.Н.Толстой“