Нормативни документи

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

УЧЕБНА 2021/2022г.

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ НА 96. СУ

Годишен план на 96.СУ за учебна 2021/2022г.

Правилник за дейността на 96.СУ

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието в 96. СУ

Етичен кодекс на работещите с деца

План за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата

Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образовaние

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Правила за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на ИФО и СФО 2021-2022

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 96. СУ

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците в 96. СУ

 

УЧЕБНА 2020/2021г.

Годишен план на 96.СУ за учебна 2020/2021г.

Годишен план на 96.СУ за учебна 2020-2021г.

Мерки за повишаване качеството на образованието в 96. СУ

Мерки за повишаване качеството на образованието в 96. СУ

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

План за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 96.СУ „Л.Н.ТОЛСТОЙ“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 96 СУ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд на 96. СУ „Л.Н.Толстой“ гр.София

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд, обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния трудов ред в 96. СУ „Л.Н.Толстой“ за учебна 2020/2021г.

Правилник за вътрешния трудов ред в 96 СУ

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Вътрешни правила за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците в 96.СУ

Вътрешни правила за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците в 96.СУ

Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование

Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образовaние

Етичен кодекс на учителите и служителите на 96.СУ

Етичен кодекс

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2020-2021

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2020-2021

Правила за действие и случаи на тормоз и насилие сред учениците

Правила за действие и случаи на тормоз и насилие сред учениците

Правила за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на ИФО и СФО 2020-2021

Правила за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на ИФО и СФО 2020-2021

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ